دانشگاه علوم پزشکی همدان
لیست اخبار صفحه :1
اطلاعیه شماره 4

اطلاعیه شماره 4

قابل توجه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت نیمه متمرکز: مصاحبه تکمیل ظرفیت رشته رادیولوژی کاردانی دهان و فک و صورت